Cursussen Astrologie
Up

 

Home

De twaalf huizen

De Twaalf huizen (of Persoonlijke Dierenriem) hebben betrekking op het kleine of persoonlijke gebeuren. In de geboorte horoscoop hebben de huizen betrekking op levens gebieden die door zo'n huis wordt beheerst.

De Twaalf Dierenriem tekens (of de Grote Dierenriem) hebben betrekking op het algemeen of collectief gebeuren. In de geboorte horoscoop hebben de Tekens betrekking op de karakter structuur of aanleg van iemand.

De positie van de huizen in de dierenriem wordt bepaald door de dagelijkse draaiing van de Aarde om haar as en de plaats op Aarde waar de desbetreffende gebeurtenis, bijvoorbeeld een geboorte plaatsvindt.

Er zijn verschillende systemen voor het bepalen van de huizen, echter één ding hebben ze allen gemeen; de zogenaamde hoekpunten. De Ascendant (het Oosten), het Medium Coeli (het Zuiden of Zenit), de Descendant (het Westen) en het Imum Coeli (het Noorden of Nadir).

De oplettende lezer zal hieruit op kunnen maken, dat we naar het Zuiden kijken, daar het Zuiden zich boven in de tekening bevindt. Alle atlassen en kaarten zijn heden ten dagen getekend met het Noorden bovenin, maar als je de zonnenbaan als uitgangspunt neemt is het vrij onnozel om naar het Noorden te kijken, want dan draait de Zon achter je langs.

De Ascendant, het rijzend teken, is bepalend voor het begin van de huizen, zoals ook de Zon in het Oosten bepalend is voor het begin van een nieuwe dag.

Wij gebruiken voor de geboorte horoscoop het Koch huizen systeem.

Zoals bij de navolgende verklaring van de huizen blijkt, hebben deze een grote analogie met de 12 Dierenriem principes. Het eerste huis komt overeen met Ram, het tweede huis met het teken Stier, enzovoort.

1e huis. Het actief handelend optreden.

De uiterlijke verschijningsvorm, het optreden in de wereld, de houding die we tegenover de buitenwereld aannemen. De constitutie en vitaliteit, de algemene gezondheidstoestand.

2e huis. De geldelijke omstandigheden.

Het bezit dat we door eigen inspanning verwerven, geld verdienen. De mate waarin wij gebruik kunnen maken van de ons ter beschikking staande middelen, hoe vrij we ook zijn. De waarde die wij aan ons bezit toekennen, hoe tevreden wij zijn. Let op, bezit is meestal materieel, maar kan ook geestelijk bezit zijn.

3e huis. De concrete kennis en kennissen.

De gelegenheid om kennis op te doen en door te geven. De mensen waarmee wij dagelijks in contact komen, zoals broers, zusters, buren en vrienden. Alles wat ons in contact kan brengen met andere mensen, zoals telefoon, post, openbaar vervoer en het reizen.

4e huis. Het verzamelen van levenservaringen.

Wat wij door ervaringen aan levenswijsheid vergaren, het eerste deel van ons leven. Opgespaarde gelden, beleggingen en bezittingen. Onze afkomst, verhouding tot de ouders, het ouderlijk huis, ons huiselijk leven.

5e huis. Jezelf als middelpunt.

Het liefdeleven, ontspanningen, vermakelijkheden, ondernemingen met een zeker risico, scheppend vermogen, kinderen, opvoeding, wilskracht.

6e huis. De nuttige en plichtmatige werkzaamheden.

Dagelijkse werkzaamheden. Dienstbaarheid, verhouding tot ondergeschikten, aanleg voor ziektes, hygiëne, verpleging.

7e huis. De verbintenissen in het leven.

Huwelijk, compagnons, openlijke tegenstanders. Hoe men de partner ziet. Verhouding tot de maatschappij waar tegenover men geplaatst wordt, gerechtelijke processen, verhouding tot het publiek.

8ste huis De omzetting in het leven.

De grote veranderingen in het leven, de keerpunten, de dingen die gereorganiseerd worden. De dood (omzetting van het ik), testament, erfenissen, legaten, schulden. Het seksueel leven, occulte wetenschappen.

9e huis. De ideeën en idealen.

De verwerkte kennis, de godsdienstige instelling, de levensbeschouwing. Het abstracte denken, dromen en visioenen. De mensen waarmee door de grote afstand slechts een beperkt contact mogelijk is. Het buitenland.

10e huis. De maatschappelijke positie.

Dat wat wij in de maatschappij willen bereiken, levensdoel, roeping streven. De maatschappelijke positie die wij verwerven, de hieraan verbonden materiële middelen. De reputatie, eer, roem, schande, die wij oogsten.

11e huis. De verhouding tot de samenleving.

De sociale instelling, het sociaal aanpassingsvermogen, de gemeenschapszin. De maatschappelijke vrienden, het verenigingsleven. De wensen, de hoop voor de toekomst.

12e huis. Het Karma.

Alle dingen waarover wij weinig te zeggen hebben, de beproevingen, de beperkingen, onbekende tegenwerkingen, onbekende gevaren, geheime bescherming, onverwacht geluk, meevallertjes. Het afzonderen van de wereld, eenzaamheid, isolement, kloosters, gevangenissen, ziekenhuizen, de kluizenaar. Dat wat wij moeten loslaten, opofferen, afgeven.

Het hoogste punt in de horoscoop het M.C. (Medium Coeli)

Symboliseert het hoogste doel dat iemand in het leven nastreeft, waar men heen wil gaan, de toekomst ten opzichte van de maatschappij, meestal wordt dit door de omstandigheden bepaald, waar je jezelf in gemanoeuvreerd hebt.

Het laagste punt in de horoscoop het I.C. (Imum Coeli)

Symboliseert waar men vandaan komt, de afkomst.

Het oostpunt, de Ascendant

Symboliseert hoe men zich manifesteert, ik ben.

Het Westpunt, de Descendant

Symboliseert de spiegel van het ik ben, dus de ander, de partner.

Overzicht van de huizen.

1

Het optreden

+

Handelen

2

Het bezit

-

Ontvangen

3

De kennis

+

Doorgeven

4

De bewustwording

-

Ervaren

5

De Wil

+

Uitoefenen

6

De dienstbaarheid

-

Gehoorzamen

7

De samenwerking

+

In evenwicht brengen

8

De transformatie

-

Vernietigen

9

De levensbeschouwing

+

Overtuigen

10

De maatschappelijke positie

-

Oogsten

11

Het gemeenschapsleven

+

Zich sociaal aanpassen

12

Het loslaten

-

Ondergaan

De huizen als spanningsgebieden.

1

7

Ik

Ander

2

8

Opbouwen van bezit

Het bezit transformeert

3

9

Feiten kennis

Verwerkte kennis

4

10

Afkomst

Toekomst

5

11

Mijn wil

De ander zijn wil

6

12

De materie bewerken

De materie loslaten

 

1

5

9

Handelen

Willen

Denken

2

6

10

Bezit

Arbeid

Oogsten

3

7

11

Leggen van contacten

Binden met anderen

Binding met de gemeenschap

4

8

12

Opdoen van ervaringen

Verwerken van ervaringen

Het loslaten

 

1

4

7

10

Het optreden

De afkomst

De verbinding

De reputatie

2

5

8

11

Verlangen naar bezit

Verlangen naar sensatie

Verlangen naar erotiek

Verlangen naar vriendschap

3

6

9

12

Kennis opdoen

Kennis analyseren

Kennis een doel geven

Kennis loslaten

Tenslotte ga ik nog iets dieper in op de 90° Huizenverbanden.

1

4

7

10

De hoekhuizen

2

5

8

11

De opvolgende

3

6

9

12

De vallende huizen

Hun betekenis is analoog met de tekens van respectievelijk het Hoofdkruis, het Vaste kruis en het Beweeglijke kruis. Alleen moet je er op letten dat de huizen kruisen aangeven waarvoor men uiterlijk strijdt en de teken kruisen geven aan waarvoor men innerlijk strijdt. Je moet dit goed vasthouden wil je in de toekomst verwarring voorkomen. Sterke bezetting van één van de drie huizen kruisen betekent dat men in de buitenwereld voor iets strijdt, voor iets werkt. Men wil iets tot stand brengen, iets scheppen. Daarom worden deze ook wel de Scheppende Cycli genoemd.

 Hoekhuizen - lichaam, 1 - 4 - 7 - 10.

Men wil dingen scheppen in de buitenwereld die het bestaande vernieuwen. De man die aan de weg timmert, de (sociale) hervormer, de extremist, etc.

Opvolgende huizen - ziel, 2 - 5 - 8 - 11

Men wil dingen scheppen in de buitenwereld die het bestaande uitbreiden of continueren. De man die zijn bezit uitbreidt, de staalmagnaat, de kunstenaar, de verloskundige, etc.

De Vallende huizen - geest, 3 - 6 - 9 - 12.

Men wil dingen scheppen in de buitenwereld die een overgang voorbereiden of mogelijk maken van bestaande vormen naar nieuwe vormen. De man die nieuwe denkpatronen ontwikkelt, de wijsgerige, de filosoof, de intellectueel, etc.

Zo zal iemand met een sterke bezetting van het Hoofdkruis en de Opvolgende huizen strijden voor een dominerende positie. Dit doet hij door te strijden voor bijvoorbeeld steeds meer bezit.

Wij onderscheiden in de geboorte horoscoop twee dingen.

Planeten in tekens

De karakterstructuur, wat er in zit. Hierbij kunnen we de planeten als functies opvatten, die gekleurd worden door de tekens. De functie van Mars is energie, in Ram dus een grote hoeveelheid, krachtige, felle energie.

Planeten in huizen

Hoe komt de karakterstructuur naar buiten, met andere woorden, hoe kunnen wij onze karakter eigenschappen ontplooien.

Mensen die in hetzelfde jaar en op dezelfde dag worden geboren hebben zeer veel gemeen wat karakter structuur betreft, omdat de planeten in dezelfde tekens zullen staan. Door de snelle draaiing van de Aarde om haar as hebben deze mensen echter niet die planeten in dezelfde huizen staan.

Dat betekent, dat de planeten zich op andere levensgebieden zullen richten.

Zo treft de één bijvoorbeeld buitengewoon gunstige omstandigheden in het 2e huis, het bezit en de ander in het 7e huis, het huwelijk.

Willen wij beoordelen wat er in een bepaald huis (levensgebied) zal gebeuren, dan kijken wij eerst naar de Hoorn (Cusp) van dat huis, het begin, in welk teken en welke graad begint dat huis. Vervolgens kijken wij naar de positie van de heerser van dat teken, die ook de heerser van dat huis is, dit is de Huisheer. Tenslotte kijken we naar de planeten die in dat huis staan, de bewoners. Als er geen planeten in het huis staan, baseren wij onze duiding alleen op het teken dat dit huis beheerst en de stand van de huisheer.

Het teken dat een huis beheerst geeft aan hoe wij ons in principe zullen manifesteren op dat levensgebied. De huisheer is te vergelijken met de huisbaas, de planeten in dat huis, met de bewoners.

In een huis merken we eerst iets van zijn bewoners. Tussen de bewoners onderling kan vrede en harmonie zijn. Zij kunnen goede contacten leggen met de bewoners van andere huizen. Zij kunnen het huis verantwoord bewonen. Ook is natuurlijk een volledige disharmonie mogelijk, bewoners die het huis na enige tijd geschikt maken voor afbraak.

De huisbaas kan veel invloed op de bewoners uitoefenen, want uiteindelijk bepaalt hij wat er met en in zijn huis gebeurt. Staat de huisbaas zelf zwak dan is het fundament van het huis zwak. De bewoners doen waar ze zin in hebben of worden in hun harmonie getoond door de dwaze invallen van de huisbaas.