Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Individualiteit
Psyche
Temperament
Levenshouding
Levensvorm

Psyche Venus en Maan.

De psyche of het gevoelsleven van een mens worden bepaald door Venus en de Maan. Venus geeft aan wat iemand aan liefde te geven heeft, hoe liefde en genegenheid wordt ervaren en welke liefdesvorm gewenst wordt. De Maan geeft aan hoe die liefde tot uiting komt en met wat voor personen men in contact komt die invloed hebben op het innerlijke gevoelsleven. Verder vertegenwoordigt de Maan ook de veranderlijke schijn eigenschappen van een mens zoals we ze al eens besproken hebben.

Venus in Ram Hoofd, vuurteken, heerser Mars.
Maan in Steenbok Hoofd, aardeteken, heerser Saturnus

Let op: beiden staan in tekens die tot hetzelfde kruis behoren, dus strijd. Venus verbonden met het vuur element geeft dat men spontaan in vuur en vlam voor iemand kan staan. Dit is eerlijk en welgemeend. De combinatie met de Mars invloed van het teken Ram geeft echter een impulsiviteit die de vraag doet rijzen of deze liefde wel iets van blijvende aard zal zijn.

Immers er kan een tweede moment met deze ongecompliceerde natuur impuls volgen die los staat van het eerste waarbij men even welgemeend in vuur en vlam staat voor een ander. Zodoende is men ertoe gekomen om aan Venus in Ram, liefde op het eerste gezicht toe te schrijven en het tegelijkertijd met onbestendigheid te verbinden. Daar Mars hier een grote invloed heeft is de liefde dikwijls afhankelijk van, of volkomen gericht op een of andere uiterlijke aantrekkelijkheid of charme.

Anderzijds kan men zeggen dat zolang de liefde er voor een persoon, doel of onderwerp is, deze te vuur en te zwaard wordt verdedigd.

Zoals Mercurius door het verstand de schakel is tussen de individualiteit en de buitenwereld, zo is ook de Maan de schakel tussen de psyche en de buitenwereld door gevoelsimpressies.

We kunnen bij de Maan in Steenbok twee dingen zien.

Ten eerste: de betrokkene uit zich naar buiten meer beheerst dan hij innerlijk gestemd is. Vreest dat hij niet begrepen wordt. Hij probeert dikwijls ongevoeligheid voor te wenden die er niet is of beter gezegd, tracht de overgevoeligheid voor een persoon, die hem zeer genegen is te camoufleren.

Het is duidelijk dat het voorgaande volkomen in strijd is met de liefde natuur die men in wezen bezit (Venus in Ram.) Dit kan natuurlijk tot grote spanningen leiden.

Ten tweede: is er reden voor de uiterlijke gereserveerdheid die de Maan in Steenbok geeft? In het begin niet, maar later na opgedane ervaringen zeker wel, omdat de personen waarmee we in contact komen en die een invloed op ons innerlijk gevoelsleven hebben sterk door Saturnus gekleurd zijn. Dat betekent gereserveerdheid, koelheid etc. hetgeen voor de spontane Venus in Ram liefde moeilijk te verwerken zal zijn.

De horoscoop zal verder bepalen of de goede Saturnus werking zal domineren in de vorm van trouw, zorgzaamheid en economisch beheer of de slechte in de vorm van egoïsme, koelheid en ongevoeligheid.

Wanneer de Maan veel strijdaspecten vormt en vooral een strijdaspect met Saturnus, dan zal de persoon met zijn Venus - Ram liefde zeker veel onaangename ervaringen in zijn leven opdoen.

De spontane en eerlijke genegenheid die hij zelf geeft zal zelden naar waarde worden geschat. Mocht U het logische van deze verklaring niet direct inzien, plaats U dan eens bij deze Venus in Ram positie de Maan in Boogschutter. Wij komen dan wel tot een wat avontuurlijke karakter inslag op dit gebied.
Venus in Steenbok Hoofd, aardeteken, heerser Saturnus

Maan in Ram Hoofd, vuurteken, heerser Mars.

Venus in Steenbok maakt dat er zelden spraken is van vlotheid en liefde op het eerste gezicht, zoals bij Venus in Ram. De liefde is in wezen zeer eenzijdig op één persoon gericht en in de grond zeer trouw, iets wat van Venus in Ram zeker niet gezegd kan worden.

De liefde moet er als het ware uitgehaald worden door anderen, dat moet met veel tact gebeuren, want met deze Venus positie geeft men zich niet gauw. Daarvoor is de achtergrond te ernstig en in sommige gevallen zelfs te veeleisend. Door deze ernstige achtergrond kan de liefde pas haar weg vinden en vallen de remmingen pas weg, wanneer het liefde - object iemand is die door prestaties, levenservaring, eer en aanzien of maatschappelijke positie een zeker respect afdwingt.

In elk geval moet aan een van deze voorwaarden voldaan zijn. Er is een voorliefde zich aangetrokken te voelen tot personen welke ouder zijn. Dit is in zoverre begrijpelijk dat oudere personen meestal eerder aan bovengestelde eisen voldoen.

Bij de Maan in Ram kunnen we twee dingen zien.

Ten eerste: men legt tamelijk veel vlotheid en flair aan de dag, die eigenlijk alleen maar dient om de ernstige Venus - Steenbok inslag te verbergen. De vlotheid die de Maan - Ram aan de omgang met anderen geeft is hier zeer vaak misleidend want wie daarop ingaat, vergist zich en zal verbaasd staan over de ernst, degelijkheid, trouw en een zekere frigiditeit welke er tenslotte achteraan komt.

De eerste reactie op indrukken zal overeenkomstig Maan - Ram zeer heftig, temperamentvol en zelfs onbeheerst zijn, maar met Venus - Steenbok realiseert men zich dat pas later en verwerkt het op een volkomen andere wijze.

Ten tweede: door de sterke Saturnus invloed heeft men een zekere vrees voor het liefdeleven, men is bang dat anderen met hun gevoelens spelen, bang voor kritiek, onvoldoende zekerheid etc. In wezen ziet men de liefde als een ernstige, serieuze zaak. Daarom stoort deze Venus - Steenbok zich aan de vlotheid, voortvarendheid en dikwijls ook oppervlakkigheid van de personen die invloed hebben op het innerlijke gevoelsleven waarmee men kennis maakt door de Maan in Ram.

Zo kan een situatie ontstaan waarin men ondanks de uiterlijke vlotheid en de vele contacten zich toch eenzaam voelt en waarbij lang gezocht moet worden naar de serieuze inslag waarop deze Venus - Steenbok psyche zo gesteld is.

Dit is het conflict dat voortvloeit uit het feit dat ook nu weer Venus en Maan in tekens van een zelfde kruis staan.

Venus in Steenbok Hoofd, aardeteken, heerser Saturnus.
Maan in Stier Vast, aardeteken, heerser Venus.

Venus en Maan staan nu in tekens die tot een verschillend kruis behoren, maar wel tot een zelfde driehoek, de Aarde. Van een conflict is nu geen spraken meer, integendeel doordat ze beiden in een zelfde element staan (driehoek), vullen ze elkaar aan en ondersteunen ze elkaar. Nu komt men door de Maan met personen in contact die geheel anders zijn dan die met Maan in Ram.

Zij zijn huiselijk, gesteld op een rustige, harmonische sfeer en op zekerheid. Het zijn geen oppervlakkige liefde naturen. Zij hechten zich gemakkelijk en laten niet los, maar tevens zijn ze niet vrij van jaloezie, omdat de Stier datgene wat voor hem enige waarde bezit, of dit nu ideëel of materieel is, beschouwt als zijn bezit. Daardoor kan hij wel eens een zwaarwichtigheid aan de dag leggen (vooral als hij iets los moet laten), die de Maan in Ram volkomen vreemd is.

Zo moet men steeds combineren en daarvoor moet men de principes van de Dierenriem goed beheersen.