Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Individualiteit
Psyche
Temperament
Levenshouding
Levensvorm

Het Temperament.

In deze les gaan we verder met de astrologische benadering van de mens. We hebben al de individualiteit en de psyche behandeld en we kijken nu naar het begrip temperament. Dit temperament bepalen we met behulp van de vuur - aarde - lucht - en Waterdriehoeken.

We gaan ons in het temperament, of anders gezegd in de kleur van iemands energie verdiepen. Deze energie vinden we o.a. terug in de daadkracht, scheppingskracht, vernietigingskracht e.d. Zoals we geleerd hebben in een van de vorige lessen wordt deze energie bepaald door de positie van Mars in de horoscoop.

De Ascendant bepaalt de manier waarop deze energie naar buiten komt. Dus de wijze waarop iemand zich t.o.v. zijn omgeving gedraagt, de manier van optreden tegenover de buitenwereld etc. Dit optreden kan impulsief en vurig zijn, als de Ascendant in een vuurteken staat, rustig en beheerst, of traag en langzaam in een Aardeteken, beweeglijk en hoffelijk of onrustig en nerveus in een luchtteken, emotioneel en ervaring zoekend in een waterteken.

Mars

De energie van Mars, in verband met de betekenis die we hiervoor hebben beschreven, kan verstorend of opbouwend werken. Als de energie regelmatig verdeeld is door verbindingen (aspecten) van Mars met de Zon en / of Mercurius, tevens met Venus en / of Maan en met de Ascendant, dan zal dit zeer gunstige verhoudingen in het leven roepen.

Het komt echter zelden voor dat de energie regelmatig verdeeld is. Daarom moeten we nauwkeurig nagaan in welke richting Mars het meest opbouwend werkzaam is en in welke richting hij de neiging vertoont de zaak te verstoren door verkeerde actie, impulsieve reactie, te grote voortvarendheid enz. Het gaat er uiteindelijk om dat we uit een horoscoop eerst de hoofdlijnen moeten zien te vinden, waaraan we ons bij de verdere duiding kunnen vasthouden.

Mars verbonden met de individualiteit.

Een harmonische Mars - Zon verbinding geeft aan de individualiteit zelfvertrouwen, doelbewustheid en maakt geestelijk onvermoeibaar. Hierdoor verkrijgt de geborene al iets uit overtuiging. IntuÔtief weet hij dat hij, geestelijk gezien over energie, de kracht en het uithoudingsvermogen beschikt, die voor het volbrengen van een taak of het bereiken van een doel, noodzakelijk zijn. Een disharmonische Mars - Zon verbinding geeft dat deze overtuiging komt te vervallen en ook de intuÔtie ontbreekt.

IntuÔtie immers treedt alleen naar voren of is alleen verstaanbaar als hiervoor de nodige rust aanwezig is. Deze geestelijke rust ontbreekt nu echter en er ontstaat de neiging de dingen te forceren, te gehaast te doen. Alle energie wordt reeds bij de eerste handeling verbruikt in de vorm van stoom afblazen, wat natuurlijk tijdnood tot gevolg heeft.

De Geest, het denken is hier even actief als bij een harmonische Mars - Zon verbinding. Het hoeft geen betoog, dat het nu veel rustelozer is. Bovendien is het uithoudingsvermogen door teveel stoom afblazen vaak niet toereikend, waardoor rust en zelfvertrouwen ontbreekt, zodat men de dingen verkeerd of zonder tact aanpakt.

Mars verbonden met Mercurius.

Ook nu wordt het geestelijke deel van de mens door Mars geactiveerd. Een harmonische Mars - Mercurius verbinding geeft een vanzelfsprekende vlotheid en vaardigheid aan het denken en spreken. Een disharmonische Mars - Mercurius verbinding kan zelfs bij een beheerste of rustige Zon (Geest) de voortvarendheid en rusteloosheid in het ageren zo sterk naar voren laten komen, dat het tegenovergestelde wordt bereikt van dat wat de Geest als doel heeft.

Mars verbonden met de Psyche.

De combinatie van Mars is ook te maken met Venus en de Maan. Men kan hier exact dezelfde redenering volgen, met dit verschil, dat het nu geen betrekking heeft op de individualiteit, de werkzaamheid van de Geest en het denken, maar op de psyche, het zielenleven.

De combinatie met Venus is te duiden voor het constante evenwicht (een evenwichtig gevoelsleven) en de nu harmonische verwantschap tussen de instinctieve drang van Mars en de psyche van deze mens.

De combinatie met de Maan moet worden gezien als de uiting daarvan, de schakel met de buitenwereld. We moeten leren deze combinaties steeds vanuit een dergelijke achtergrond zelf te beredeneren, waarbij we niet zo maar verklaringen uit de lucht moeten grijpen.

 

Mars verbonden met de Ascendant

Een harmonische Mars - Ascendant verbinding geeft eensgezindheid tussen energie en de wijze waarop deze energie naar buiten komt, dus de wijze waarop men zich tegenover de buitenwereld gedraagt. Dit is natuurlijk een factor, die vooral het optreden ten goede komt en wijst op de mogelijkheid dat men een flinke dosis activiteit kan ontplooien.

Een disharmonische Mars - Ascendant verbinding geeft deze mogelijkheid tot ontplooien van een flinke dosis activiteit ook, maar nu moet men steeds een tegenstrijdigheid of weerstand overwinnen. Dit overwinnen van weerstanden kan echter in vele gevallen een zegen zijn voor een te negatieve Ascendant, die dan door de buitenwereld of door omstandigheden tot aanpakken worden gedwongen.

Geen verbinding tussen Mars en Ascendant betekent, dat men in zo'n geval moet nagaan waar het zwaartepunt ligt.

Mars in Waterman Vast, luchtteken, heerser Saturnus.
Ascendant Stier Vast, aardeteken, heerser Venus.

Mars is door een sextiel aspect verbonden met de Zon en met Venus en door een vierkant aspect met de Ascendant, Mars is niet verbonden met de Maan en met Mercurius.

Mars in een luchtteken Waterman, maakt dat de energie en dadendrang op de omgeving en het denken gericht is, dus extrovert, vernieuwende ideeŽn voor de gemeenschap is het doel van deze energie.

Het Mars - Zon sextiel wijst op overtuiging, zelfvertrouwen en een onvermoeibare geestelijke activiteit, waaraan een grote intuÔtie verbonden is.

Het Mars - Venus Sextiel activeert het gevoelsleven en wijst op een sterke behoefte aan harmonie en een prettig contact met de andere sekse.

De Geest, het denken, zowel als de psyche, het gevoelsleven zijn doelbewust gericht en dit bepaalt de kracht van de hele horoscoop

Dit komt naar buiten door de Ascendant die Stier is.

Het uiterlijke temperament, het optreden, staat dan ook in tegenspraak met het werkelijke temperament. Immers het Stier principe staat voor kalm, rustig, vertrouwend, traag, dogmatisch en dit geeft aan het optreden de houding van het wel te geloven of te kunnen wachten.

Dit is natuurlijk niet in overeenstemming met de vernieuwende ideeŽn, die Mars in een onafgebroken stroom naar buiten wil brengen en bij tijd en wijle zal zich dat door een plotselinge uitbarsting naar buiten afreageren. Men zou het kunnen vergelijken met iemand die naar buiten altijd evenwichtig, kalm en gemoedelijk lijkt en dan plotseling om een onbenullige reden explodeert.

Aangezien Mars in het 10e huis staat zullen de moeilijkheden te maken hebben met de maatschappelijke positie, omdat Mars heer is van het 7e huis, zullen deze moeilijkheden ook voortvloeien uit het huwelijk en de partnerschap, ondanks de harmonische Mars - Venus verbinding.

Er doen zich nu twee mogelijkheden voor. De eerste is dat de Geest, het denken en de psyche, het gevoelsleven zeer positief en actief gericht zijn, waarvan echter uit het optreden de Ascendant weinig blijkt. De Mars energie zoekt dus voor het grootste deel zijn uitweg in het denken en het filosofisch beleven. Dat is hier de vrije weg voor Mars.

De andere weg is minder vrij, Mars vierkant Ascendant, maar zeker van zoveel belang, want de Zon, de individualiteit en Venus, de psyche hebben geen verbinding met de Ascendant, waardoor ze hun krachten alleen maar naar buiten kunnen brengen via Mars, die wel een aspect met de Ascendant maakt. Dit is een vierkant aspect hetgeen betekent dat er weerstanden overwonnen moeten worden.

Zo zien we in dit voorbeeld dat wil er actie of activiteit naar buiten ontstaan, die in de individualiteit of psyche aanwezig is, deze mens omstandigheden of andere personen tegenover zich moet krijgen, die door het masker van de Stier ascendant heen kunnen kijken.

Ascendant

De Ascendant speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het temperament, de kleur van de energie. Het heeft echter alleen op de uiting van de energie, het optreden betrekking, dus de wijze waarop iemand zich gedraagt, terwijl Mars de energie zelf is in zijn meest natuurlijke en ongecompliceerde vorm, die zich zal laten gelden al naar de aard van iemands scheppingsdrang.

Maken we met iemand kennis, dan is het niet altijd makkelijk om uit zijn uiterlijk optreden en zijn manieren op te maken hoe deze mens in werkelijkheid is en hoe hij zich in de toekomst zal gedragen. Maar al te dikwijls is de eerste indruk een vergissing, want het werkelijke karakter heeft zelden iets met de uiterlijke verschijning te maken.

Meestal ligt dit verborgen en komt dit niet direct tot uiting in het optreden.

Deze zelfde moeilijkheid kan zich voordoen als we een horoscoop ter beoordeling krijgen. Het kan gebeuren dat de betekenis van de Ascendant zo sterk op de voorgrond wordt gebracht, dat men haast niet ontkomt aan de neiging om bij de duiding van de Ascendant te beginnen.

Dit is niet juist, want men moet toch eerst bepalen wat er in iemand zit, voordat men kan bepalen wat er naar buiten komt. Wat er niet inzit kan er niet uitkomen, zodoende zijn we er toe overgegaan om de Ascendant zo niet op de laatste plaats, toch zeker ook niet op de eerste plaats als uitgangspunt te nemen.

We moeten niet uit het oog verliezen, dat de Ascendant twee dingen kan doen. Hij kan de inhoud voor ons verbergen, of tonen als we met een open, spontane figuur te maken hebben.

Vergelijken we de Ascendant met de doos waarin alles van een mens is opgeborgen, inclusief de individualiteit en de psyche, dan kunnen we begrijpen dat we door alleen de doos te bestuderen weinig over de inhoud ervan te weten zullen komen.

Het komt maar al te dikwijls voor dat de doos in het geheel niet evenredig is aan de waarde of de kwaliteit van de inhoud, dit wordt met de volgende twee voorbeelden toegelicht.

Horoscoop 1.

Mars in Boogschutter Beweeglijk, vuurteken, heerser Jupiter
Ascendant in Vissen Beweeglijk, waterteken, heerser Jupiter (Neptunus)

Horoscoop 1                                        Horoscoop 2

Mars in een vuurteken geeft dat de energie positief en spontaan gericht is, dus een sterke dadendrang naar buiten. Mars in het 10e huis maakt dat de energie gericht is op het verwerven, veroveren van een maatschappelijke positie en in combinatie met de Maan in het 2e huis en de Zon in het 6e huis wordt dit gedaan door alle energie op het werk en het beroep te richten.

De sterke Zon positie in Leeuw, Maan in Ram en Mars in Boogschutter geeft dat men zich als autoriteit zeker zal laten gelden, al is dit misschien in dienstverband omdat de Zon in het 6e huis staat.

Maan in Ram geeft een snel reactievermogen van de psyche.

De driehoek aspecten van Zon - Maan - Mars in de vuurtekens geeft iemand die zowel over grote organisatorische als propagandistische vermogens beschikt en met grote voortvarendheid te werk gaat. De conclusie is dat het hier iemand betreft die beslist tot de zeer bruikbare werkkrachten is te rekenen en niet alleen instaat is om een bedrijf te leiden, maar deze ook groot te maken. We hebben nu besproken, wat er in deze mens zit.

Nu zullen we bekijken hoe dit eruit komt.

Ascendant Vissen maakt dat het optreden veelal verlegen en bescheiden is, toont geen zekerheid en verkrijgt slechts met moeite de waardering of medewerking van anderen.

De uitstraling van de Ascendant Vissen doet los van enig onderwerp of taak, zacht aan. Men zal geenszins de indruk krijgen dat men hier met een krachtig figuur te maken heeft, ook al zullen er in de uiterlijke verschijning een paar flikkerende of vurige ogen te zien zijn.

Wordt deze mens echter voor een opgave of taak gesteld, dan zal men zich verbazen over zijn kwaliteiten en meer nog zijn positieve instelling waarmee hij de zaak aanpakt. Hoogstens zal men van hem zeggen dat hij te snel de daad bij het woord voegt, te impulsief en te voortvarend is en daardoor de indruk achter laat de dingen niet voldoende overwogen te hebben.

Toch is deze kritiek onjuist, omdat deze mens een zelfverzekerdheid bezit en een geestelijke rust met daaraan gekoppeld een sterk intuÔtief vermogen, waardoor hij zich de weelde van direct handelen kan veroorloven.

Zo ziet men dat men zich deerlijk kan vergissen wanneer men alleen vanuit de Ascendant iemand wil benaderen.

Horoscoop 2

Mars in Schorpioen Vast en waterteken, heerser Mars (Pluto)
Ascendant in Boogschutter Beweeglijk en vuurteken, heerser Jupiter.

In de planeetcombinatie van deze horoscoop zit veel goeds, maar de afzonderlijke bespreking hiervan is hier niet op z'n plaats, omdat het hier in hoofdzaak om de Ascendant gaat. Mars in Schorpioen is introvert, naar binnen gericht.

Mars in het 12e huis maakt dat er ook weinig gelegenheid zal zijn voor een naar buiten gerichte daadkracht. De Zon in Vissen zal vele goede eigenschappen zoals sensitiviteit geven, maar in de individualiteit is geen positiviteit te bespeuren.

De Maan in Weegschaal is, met al haar goede eigenschappen teveel ingesteld op wikken en wegen, zodat we hier helemaal niet kunnen komen tot een krachtige persoonlijkheid.

Mercurius staat in Ram en het merkwaardige is nu dat de Geest (de Zon in Vissen), die zich door Mercurius naar buiten projecteert door het woord, zich veel voortvarender en zelfverzekerder voordoet dan hij in wezen is.

Met de Ascendant in Boogschutter geeft dit aan het optreden flair en een grote positieve instelling.

Een mens die ook anderen weet te overtuigen van zijn ideeŽn en denkbeelden. Gaat men hierop in en geeft men zo iemand een leidinggevende positie, waarin men moet kunnen organiseren en besluiten nemen, dan zal deze mens hierin blijken tekort te schieten.

Men zal zien dat de voorwaarden die voor zo'n functie vereist zijn slechts in het optreden aanwezig zijn. We hebben hier met een lastig geval te doen, omdat de Zon in Vissen de neiging heeft zich bij voorbaat onbegrepen en te weinig gewaardeerd te voelen, waarbij de schuld voor de gang van zaken aan de omstandigheden of de superieuren wordt gegeven.

Uit bovenstaand voorbeelden blijkt, dat de Ascendant zeer misleidend kan zijn in die zin dat de verborgen goede en minder goede krachten ook inderdaad door de Ascendant verborgen worden.

De Ascendant is in dit geval niet alleen het kanaal van uiting, maar tevens een masker. Dit masker hoort echter wel bij de mens.

Samenvatting.

I  Zon - Mercurius Bepaalt de individualiteit.

II Venus - Maan Bepaalt de psyche.

III Mars - Ascendant Bepaalt het temperament.

Het zal zelden voorkomen dat Mars met zowel de individualiteit, als met de psyche als met het uiterlijk temperament tegelijk verbonden is.

Bestaan deze verbindingen wel, dan zal de ene waarschijnlijk harmonisch en de andere disharmonisch zijn. Is de verbinding met de individualiteit harmonisch en met de psyche disharmonisch, dan moet de energie zoveel mogelijk met het verstand geleid worden om toestanden te redden of om in de gelegenheid te blijven de omstandigheden in de hand te houden.

Omgekeerd kan natuurlijk ook. Als richtlijn kan men dan het beste de harmonie en ook de stuwkracht van het innerlijke gevoelsleven nemen. Beter is het in zo'n geval om niet het verstand te laten domineren, omdat men dan met teveel denken en teveel praten tot een verkeerd resultaat komt.

Meestal zal er echter ťťn of meerdere verbindingen ontbreken en dan is het noodzakelijk om de zijdelingse verbindingen te bestuderen.