Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Individualiteit
Psyche
Temperament
Levenshouding
Levensvorm

Levenshouding.

Na de drie grond begrippen die we in de vorige lessen behandeld hebben kunnen we ons nu de vraag stellen hoe en op welke manier wij ons met deze krachten in de wereld zullen plaatsen, met andere woorden, hoe is onze levenshouding of anders gezegd onze levensbeschouwing.

Deze wordt door de positie van Jupiter in de horoscoop bepaald, terwijl Saturnus aangeeft wat de levensvorm zal zijn. Zo kan Jupiter er op duiden dat iemand gelovig is en aan deze levenshouding geeft Saturnus vorm door bijvoorbeeld lid van een kerk genootschap te worden.

Jupiter t

In de Griekse mythologie vinden we Jupiter terug als de Vader der goden. Hij symboliseert wijsheid en rechtvaardigheid, omdat hij als Vader der goden vaak moest bemiddelen en oordelen.

Zo symboliseert Jupiter in de horoscoop ons oordeel over het leven en daarmee onze levens beschouwing.

Als vader der goden heeft Jupiter de mogelijkheid om overvloed en geluk te schenken en zo symboliseert Jupiter ook datgene in ons dat het leed kan veranderen in vreugde, de weldoener, de reddende engel die oplossingen brengt in moeilijkheden, die het vertrouwen in het leven terug geeft wanneer dit verloren is gegaan enz.

In de praktijk van de astrologie blijkt dat men van zijn weldoende invloed soms teveel verwacht. We wijzen er met nadruk op omdat het gevaar van het beoordelen van Jupiter in de horoscoop voornamelijk hierin bestaat dat men zijn invloed te eenzijdig bekijkt. Jupiter kan niet alleen het goede doen groeien, maar ook het minder goede, of hij geeft minder groei dan men verwachtte.

De voornaamste invloed van Jupiter vinden we terug in menselijke eigenschappen als: Welwillendheid, hulpvaardigheid, rechtvaardigheid, geloof, vertrouwen, optimisme, jovialiteit, (van Jovis = Jupiter) en overdrijving, overmoed.

Het geloven van Jupiter is niet zozeer gebaseerd op kritiek en verstand maar op het instinctieve weten dat het goede in de mens en in de wereld altijd aanwezig zal blijven. De grootste kracht van Jupiter is eigenlijk die, dat wanneer hij ongelovig wordt, dit ongeloof gericht is op het ontkennen van de mogelijkheid dat iets kan mislukken. Hij laat zich door niets en niemand van de wijs brengen en treedt de moeilijkheden van het leven opgeruimd tegemoet.

Hij kijkt niet tegen een berg op, maar begint er eenvoudig aan, zonder tijdsbepaling, want het begrip tijd, dat onder Saturnus valt zou hem in een dwang positie brengen. Hij zit niet bij de pakken neer, maar werkt vol vertrouwen voort naar het hoogste doel. Wat voor een machtige hulp dit optimisme en blijmoedigheid ook mogen zijn, toch schuilt er het gevaar in, dat men in het werkelijke leven de moeilijkheden en verantwoordelijkheden wel eens onderschat. Een eigenschap waar veel idealisten mee gezegend zijn en daardoor toch niet bereiken wat ze wensen.

Staat Jupiter bijvoorbeeld vierkant met Mars dan zal men vol overmoed aan dingen beginnen, waarvan al van tevoren vaststaat dat men hiermee boven zijn macht grijpt. Bij een Jupiter - Saturnus vierkant zal er op zijn minst genomen steeds een tijd conflict zijn, men strijdt dan met een voortdurend gebrek aan tijd. Men komt er wel met strijd, maar nooit op tijd.

Een ander aanzicht van Jupiter is dat hij het vermogen heeft om in het heden te leven, waardoor hij altijd voor het leven open staat. Hij verliest geen tijd met het terugblikken op het verleden en door zijn geloof dat alles wel op zijn pootjes terecht zal komen interesseert de toekomst hem maar matig. De belangstelling van Jupiter gaat uit naar wat er op een bepaald moment te beleven valt en als het kan ook te genieten. Zo moet Jupiter al sterk geafflecteerd staan (vierkant of oppositie aspecten) wil hij het juiste moment om zijn kans te grijpen voorbij laten gaan.

Bij het duiden van de horoscoop is het van belang om na te gaan of Jupiter een sterke positie, bijvoorbeeld op de Ascendant en vooral een gunstige plaats, door teken en aspectering met de andere planeten inneemt.

In de eerste plaats let men er op of Jupiter in verhoging of in val staat. Het is moeilijk denkbaar dat als Jupiter in het teken Steenbok staat, dus in val, hij hier zijn beste krachten kan ontplooien, tenzij Saturnus harmonisch geaspecteerd staat met Jupiter.

Het tegenovergestelde is het geval als Jupiter in het teken Kreeft staat, in verhoging. We weten dat de Maan als heerser is van Kreeft een belangrijke functie vervult in de psyche van de mens. Ondergaat nu Jupiter deze weldadige invloed van Kreeft, dan wijst dit op de mogelijkheid tot een sterke innerlijke beleving en daardoor bewustwording van het leven zelf.

Hierdoor kan de wijsgerige levensbeschouwing van Jupiter zich optimaal ontplooien. Door de hieruit verkregen levenswijsheid is men in staat alle belemmeringen, waarvoor het innerlijke zich door de eventuele overige posities in de horoscoop geplaatst ziet, eenvoudig opzij te schuiven.

Hierbij komt nog de drang om alles, ook belemmeringen, emotioneel te beleven.

We zullen de werking van Jupiter in de elementen vuur, aarde, lucht en water gaan bekijken, zonder daar al te diep op in te gaan.

Jupiter in Vuur.

Men beschouwt het leven vanuit de geest. De levenshouding is open en wordt door een bepaald soort van agressiviteit gekenmerkt. De ervaringen worden gezocht in het spontaan handelen.

Jupiter in Water.

Men beschouwt het leven vanuit het gevoel. De levenshouding is emotioneel en ervaring zoekend. De ervaringen worden gezocht in alles wat emotioneel beleefd kan worden.

Jupiter in Aarde.

Men beschouwt het leven vanuit de materie, speciaal vanuit het oogpunt van materiŽle welvaart. De levenshouding is praktisch en nuchter. De ervaringen worden gezocht in materiŽle dingen.

Jupiter in Lucht.

Men beschouwt het leven vanuit de relaties, waarmee ook de meest verschillende dingen met elkaar in verbinding staan. De levenshouding is luchtig en niet zwaartillend. De ervaringen worden gezocht in de relaties met anderen, het sociale en culturele leven.

Heeft men Jupiter in het teken bekeken, dan gaat men verder met de combinatie van Jupiter met de individualiteit, de psyche, het temperament en de levensvorm, door de aspecten die Jupiter eventueel met een of meer van de betreffende planeten maakt.

Jupiter - Zon

Bij harmonische Jupiter - Zon aspecten bezit men een intuÔtief weten, vertrouwen, geloof, kracht en overtuiging. Bij disharmonische Jupiter - Zon aspecten twijfelt men aan, of heeft men strijd met dit vertrouwen, geloof enz.. In dit geval staat het geloof in het leven wankel en is teveel afhankelijk van de omstandigheden, het is twijfelachtig. Of het geloof, de overtuiging wordt met moeite verkregen. Komt er naast een disharmonisch Jupiter - Zon aspect nog een disharmonisch Saturnus aspect met Jupiter bij, dan kan zelfs de moraal labiel worden.

Jupiter - Saturnus.

Bij harmonische Jupiter - Saturnus aspecten kan men spreken van een goede relatie tussen levensbeschouwing en levensvorm, tussen ideaal en praktijk, enz.. Bij disharmonische Jupiter - Saturnus aspecten is er geen goede relatie tussen de levensbeschouwing en de levensvorm, tussen ideaal en praktijk, zoals we reeds aan het voorbeeld van het tijds conflict hebben kunnen zien.

Jupiter kan nu maar heel langzaam tot de groei van zijn overtuiging komen, omdat maatschappelijke en uiterlijke factoren (wat bijvoorbeeld wel en niet hoort) hem teveel in de weg staan en in beslag nemen.

Zij die zich op het terrein van de psychologie bewegen en daarbij de astrologie als aanvulling gebruiken, zullen tot de ontdekking komen dat iemand met een harmonische Jupiter invloed toegankelijk is voor een opbouwende gedachtegang en het punt kan bereiken, waarop hij iets kan loslaten, iets waar deze mens zich veel te lang aan heeft vastgehouden.

Dit gecombineerd met een optimistische levenshouding maakt dat een patiŽnt snel zou kunnen genezen. Het is bekend, dat het ziekteverloop bij een patiŽnt mede afhankelijk is van de manier waarop men hem van advies bedient om tot beterschap te komen. De bestudering van Jupiter is in deze gevallen van groot belang, omdat men weet of men met een gemakkelijke of met een moeilijke patiŽnt te maken heeft.

Bovendien kan men op deze wijze er achter komen wat aan de levenshouding mankeert. Het zou daarom wenselijk zijn als men hier in de zielkunde meer aandacht zou besteden.