Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Individualiteit
Psyche
Temperament
Levenshouding
Levensvorm

Levensvorm

Saturnus u

In tegenstelling tot Jupiter is hier het kruis boven de halve cirkel geplaatst. De stof beperkt hier het zielenleven en vandaar dat we bij Saturnus zo weinig spontaniteit zien. Bij Jupiter was dit juist wel het geval, het leven is een spontane uiting en komt voort uit een gevoel van vertrouwen en vaak van levensvreugde. Dat zijn de eigenschappen die bij Saturnus ontbreken.

Jupiter verlangt geen zekerheid, maar vertrouwt er op dat het wel goed zal gaan. Saturnus wil echter vaak zoveel zekerheid dat er niets van terecht komt. Ligt bij Jupiter het gevaar van overdrijving in het woordje te, bij Saturnus is dit niet minder het geval.

Te veel zekerheid verlangen, zich te veel van uiterlijke vormen en omstandigheden afhankelijk maken kan tot resultaat hebben, dat elk initiatief in de kiem gesmoord wordt.

Saturnus kristalliseert of materialiseert, Jupiter idealiseert. Jupiter durft te veel, Saturnus durft te weinig. Jupiter gelooft, wel eens zonder degelijke ondergrond, Saturnus wil teveel ondergrond en kan daardoor niets geloven.

Saturnus geeft echter vorm en houdt de zaak in stand, dikwijls zelfs te lang. Saturnus wil vorm geven, een voorschrift, een bepaalde situatie of maatstaf voor alles en altijd geldig maken, Jupiter bekommert zich daar weinig om en leeft het leven van alle dag.

Daar waar ernst, verantwoordelijkheid, nauwkeurigheid, volharding en alle eigenschappen nodig zijn waarvan men op aan kan is Saturnus onontbeerlijk. Dus hangt het er maar helemaal vanaf op welk gebied en in welk verband men Saturnus in de horoscoop te verklaren heeft, of men hem als bruikbare dan wel niet bruikbare kracht ziet.

Filosofisch gezien is Saturnus de wachter op de drempel, de laatste der zeven antieke planeten. Hij is de examinator en beproever, die voor een groot aantal teleurstellingen verantwoordelijk is. Maar men moet bedenken, dat het altijd ervaringen zijn die voor onze geestelijk ontwikkeling, dus voor onze evolutie, een noodzaak zijn.

Ten tijde van onze beproeving kunnen we maar zelden inzien of begrijpen waarvoor dat alles nodig is. Om maar niet te spreken van het verzet dat er in ons groeit tegen zo'n beproeving of lot, dat blijkbaar alleen ons daarvoor heeft uitgezocht. Deze dingen zijn dan ook niet te begrijpen op het moment zelf, eenvoudig omdat we niet in staat zijn objectief te oordelen. Meestal kunnen we eerst achteraf begrijpen waarvoor het gediend heeft.

Dit is misschien de reden dat veel beginners in de astrologie de neiging hebben met een bevreesd hart naar de plaats van Saturnus in hun horoscoop te kijken. Het is echter duidelijk dat we deze planeet kracht even hard nodig hebben als de andere.

Hoe het ook zij, daar waar Saturnus in de horoscoop staat is zijn invloed altijd merkbaar, zowel in gunstige als in minder gunstige zin. Saturnus kunnen we beoordelen vanuit twee plaatsen. Als door Saturnus IN ons, waardoor moeilijkheden of teleurstellingen niet door de omgeving opgeroepen worden maar door onszelf en als de Saturnus die zich buiten ons kenbaar maakt in de omstandigheden of personen die ons op de een of andere manier belemmeren.

Bij het duiden van de horoscoop is het evenals bij alle andere planeten van belang om te kijken of Saturnus sterk, zwak, verhoogd of in val staat. (Wordt uitvoerig behandeld in het hoofdstuk kantiteit) Dit is noodzakelijk om te kunnen bepalen of Saturnus in de eerste instantie opbouwend of afbrekend zal werken, vervolgens moeten we nagaan in welk element Saturnus staat, hier komt de behandeling van het element vuur.

Saturnus in Vuur.

In dit element is Saturnus het minst op zijn plaats. Wel krijgt hij hier meer initiatief, wordt iets gedurfder, ondernemender en streeft er bij voorkeur naar om de moeilijkste karweitjes of opdrachten op te knappen, maar Saturnus is een planeet die zich, veel meer dan men denkt, wil laten gelden. In de vuurtekens doet hij dit op een verkeerde manier of op het verkeerde moment. Hier toont hij zich bijvoorbeeld als de zeer ongemakkelijke en verre van gemoedelijke superieur.

De duiding van Saturnus in de overige elementen volgt analoog aan die van Jupiter, echter nu niet als levensbeschouwing, maar als levensvorm. Heeft men Saturnus in teken bekeken, dan gaat men weer verder met de combinatie van Saturnus met de individualiteit, de psyche, temperament en de levenshouding.

We hebben al vanuit het Jupiter standpunt naar de levenshouding en vorm gekeken, het kan beslist geen kwaad om dit nog eens te doen vanuit het Saturnus standpunt. Hierbij willen we nog het volgende opmerken.

Bij het combineren van twee planeten moeten we er steeds op letten of deze krachten elkaar aanvullen of tegenwerken. Over Saturnus combinaties kan men heel wat zeggen, maar we beperken ons in dit geval tot een korte beschouwing van de conjuncties om het geheel zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Saturnus - Individualiteit.

Saturnus conjunct Zon maakt dat de individualiteit door een gebrek aan soepelheid en aanpassingsvermogen niet goed tot zijn recht kan komen. Een eigen standpunt kan, door dit zelfs tegen beter weten in te handhaven tot verstarring leiden.

Saturnus conjunct Mercurius geeft wel een sterk concentratie vermogen, maar het verstandelijke reactievermogen is te traag of er wordt zoveel aandacht aan bijkomstigheden geschonken dat de hoofdzaken uit het oog worden verloren.

Op een gegeven moment worden ze echter ongelooflijk spitsvondig. Vooral als er vijandschap in het leven van deze mens komt, waardoor hun vermogen tot zelfhandhaving door het verstand geactiveerd wordt. Ze zien niets over het hoofd en overal zoeken ze iets achter. Voor de verdere duiding van deze conjunctie moeten we Mercurius zien als de uiting van de individualiteit.

In een vrouwelijke horoscoop symboliseert de Zon ook de man en daarmee het contact met de andere sekse. Zij komt in dit geval in contact met weinig soepele partners die in de liefde niet zo gemakkelijk van wal durven steken. Zelf is de vrouw te ernstig of te zwaar op de hand en soms ook te gereserveerd en verstard. Dit alles bemoeilijkt het contact met de andere sekse en kan tot een laat huwelijk leiden.

Saturnus - Psyche

Saturnus conjunct met Venus geeft een intense en trouwe liefdesaard, daar staat tegenover dat de liefdesaard ook zeer geremd is. Men durft het eigen innerlijk niet bloot te geven of er bestaat een eigenliefde die een volledig liefhebben van een ander onmogelijk maakt. Teleurstelling en beproevingen met betrekking tot het innerlijk leven, de liefde, zijn bijna niet te vermijden.

Het is in dergelijke gevallen belangrijk om na te gaan waar de oorzaak ligt. Onder deze conjunctie wordt de liefde te veel aan geestelijke, aardse en uiterlijke voorwaarden gebonden om de diepste liefdesaard te kunnen beleven. Saturnus staat een volledige beleving van liefde in de weg, al of niet door eigen schuld, maar eenvoudig als een feit.

Deze conjunctie zal bij een man anders kunnen werken dan bij een vrouw, waarbij het er grotendeels op neer komt dat men het accent moet verleggen. Een vrouw ondergaat deze moeilijkheden meer passief. Saturnus conjunct met de Maan maakt het moeilijk zich te uiten op het gebied van gevoelens en om contacten tot stand te brengen, meestal omdat men bang is een figuur te slaan.

Zeker een vrouw zal onder zo'n aspect gebukt gaan en dit zal zich onder andere uiten in depressieve toestanden. In een mannelijke horoscoop symboliseert de Maan ook de vrouw en daarmee weer het contact met de andere sekse.

Hij komt in dit geval in contact met vrouwelijke partners die een Saturnus inslag hebben, waardoor teleurstellingen te verwachten zijn. In een huwelijk dreigt het gevoelscontact verloren te gaan.

Saturnus - Temperament.

Saturnus conjunct met Mars, de energie, de daadkracht van Mars wordt in een vorm gegoten. Saturnus die een efficiŽnt en doelmatig gebruik van deze energie mogelijk maakt. De energie wordt nu beheerst.

Saturnus conjunct met de Ascendant of in het eerste huis.

Staat Saturnus hier opbouwend, dan bestaan er eigenlijk geen betere mensen dan deze wat betreft betrouwbaarheid. Men kan altijd van hen op aan en afspraken zullen ze steeds nakomen. Als Saturnus zich hier van de minder mooie kant toont, dan moet men met name de levenshouding van de betrokkene bestuderen.

Saturnus geeft in dit geval een egocentrische gerichtheid met een ingeboren angst om iets van waarde te verliezen al is het nog zo weinig. Deze mensen kunnen geen afstand doen of weten zich niet los te maken van hun problemen, waardoor ze een volkomen verkeerde indruk van het leven en van andere mensen krijgen. Ze ondervinden hiervan zelf de meeste nadelige gevolgen.

Het losmaken van het eigen IK, van gewoonten, tradities en geldingsdrang is uitermate moeilijk. Is hun levens opgave om dit juist wel te doen, dan zijn ze zelden te helpen.

In verband met de oplossing van innerlijke conflicten of levens problemen speelt Saturnus altijd een belangrijke rol bij diegenen die Saturnus dominerend in hun horoscoop hebben staan. Als Saturnus minder harmonisch staat kan men zeggen dat zulke mensen het zeker hard te verduren hebben.

De feitelijke oorzaak hiervoor moet gezocht worden in het feit, dat de gebondenheid aan het IK zo groot is dat men niet in staat is de hand in eigen boezem te steken, doch altijd de omstandigheden de schuld geven. Dit vormt een belemmering om zich te kunnen corrigeren, iets waarmee men in de psychoanalyse dikwijls moet beginnen.

Iedere psychiater zou als hij de astrologie bestudeerde de ervaring opdoen, dat zijn patiŽnten voor een deel, soms zelfs voor het grootste deel met zo'n Saturnus invloed te kampen hebben. Hoe sterker Saturnus werkt, hoe langzamer de genezing bereikt zal worden.

Het is zo, dat wanneer iemand met problemen zit, verschillende mensen raad en bijstand kunnen geven, maar het punt van aanvaarding ligt natuurlijk altijd bij de persoon zelf. Deze aanvaarding zal bij een sterke Saturnus positie niet of zeer langzaam tot stand komen. Zonder aanvaarding zal er geen verbetering bereikt worden en kan alleen de wijsheid (Jupiter), die men zelf uit de opgedane ervaringen heeft verkregen, op den duur de doorslag geven. Bij deze patiŽnten wordt dus een grote mate van geduld gevergd.