Cursussen Astrologie
Up

 

Home
Inleiding
Eerste gegevens
De dierenriem
Elementen
Planeten
Kwantiteit
Kwaliteit
Systematiek
Heren

De Planeten

We bespraken de eerste ontdekking van de mens, namelijk licht - donker en de hieraan verbonden begrippen zoals geest - stof, werkelijkheid - schijn en ook Zon - Maan, de twee meest opvallende hemellichamen aan het firmament. Langzaam maar zeker ontdekte de mens de overige hemellichamen en hiermee werden de godsdiensten steeds ingewikkelder. Eťn ding hadden ze echter allen gemeen en wel dat de Zon het hoofddoel vormde.

Dit evolueerde in de loop der tijden tot de drie eenheid van Zon, Maan en moedertje Aarde of ook, Geest, Ziel en Lichaam.

De Zon heeft men gesymboliseerd door de cirkel, de Maan door een halve cirkel en de Aarde door het kruis. Deze tekens vinden we in combinaties terug in de symbolische notering van de planeten.

Een symbool is een voorstelling van een bepaald begrip dat alzijdig is en toch een eenheid vormt.

Zo heeft men bijvoorbeeld door alle eeuwen heen in de witte lelie het symbool voor reinheid en vlekkeloosheid gezien, de duif voor de vrede en de slang voor de verleiding.

In de astrologie duidt een planeet symbool een bepaalde sfeer of kracht aan van het gehele krachtveld, waaruit onze kosmos is opgebouwd. Elke planeet heeft een symbool dat is opgebouwd uit de drie symbolen van Zon, Maan en Aarde.

Uit het symbool van de planeet kunnen wij zijn betekenis afleiden als wij de symboliek begrijpen.

Eerst zullen we de zeven antieke planeten behandelen.

m

Zon

Een cirkel met een punt in het midden

o

Maan

Een halve cirkel

0

Aarde

Een cirkel met een kruis erin

p

Mercurius

Een kruis met erboven een cirkel en daarboven een halve cirkel

r

Venus

Een kruis met een cirkel erboven

s

Mars

Een cirkel met een kruis erboven

t

Jupiter

Een kruis met een halve cirkel erboven

u

Saturnus

Een halve cirkel met een kruis erboven

Deze antieke planeten, ook wel de wet van zeven genoemd, zijn met het blote oog zichtbaar en zijn al sinds de oudheid bekend. Venus en Mercurius worden binnen planeten genoemd, omdat zij zich tussen de Aarde en de Zon bevinden.

Verder hebben we nog de drie mysterieplaneten, die niet met het blote oog zichtbaar zijn en sedert relatief korte tijd bekend. Uranus is wel met het blote oog te zien, maar dan moet je wel weten waar hij staat.

v

Uranus

Een cirkel met een halve cirkel en erboven een kruis.

w

Neptunus

Een cirkel met een kruis en erboven een halve cirkel.

x

Pluto

Een halve cirkel met een cirkel en erboven een kruis.

Samen met de Wet van Twaalf, bestaande uit de twaalf tekens en analoog daaraan de twaalf huizen, vormen de antieke planeten (Wet van Zeven) en de mysterieplaneten een onafscheidelijke eenheid, die we weer nooit los van elkaar mogen zien, hieruit zou je kunnen concluderen, dat een horoscoop in ťťn oogopslag te overzien was en dat het duiden daarvan dus nooit zo moeilijk kan zijn.

Helaas zijn we maar gewone stervelingen, we zullen de horoscoop uiteen moeten rafelen, waarna we er ťťn geheel van gaan maken.

Zon - mannelijk m

Het symbool voor de Zon is een cirkel met een punt in het midden, wat betekent dit nu?

Een cirkel heeft geen begin en geen einde met andere woorden, een cirkel is eindeloos, hij symboliseert de Geest. Op oude afbeeldingen wordt dit uitgedrukt door een slang die in zijn eigen staart bijt. Eerst als de Geest, die geen tijd en ruimte kent, is toe aan een kern die condenseert in de vorm van een middelpunt in de cirkel, daar manifesteert hij zich, wordt hij zichtbaar.

Hier op Aarde kunnen wij dit waarnemen in mens, dier, plant, mineraal enz., die op zichzelf een eenheid of kern vormen. Zo symboliseert de Zon bij een mens het besef dat hij een kern een IK is. De Zon is de Geest van de mens, het meest wezenlijke, de kern waar alles om draait en waar alles van uitgaat. De Zon is de goddelijke vonk in ons.

Maan - vrouwelijk o

Naast het grote licht, de Zon hebben we het kleine licht, de Maan, de schakel tussen licht en donker, geest en stof. Het symbool van de Maan is de halve cirkel, dus een gedeelte van de grote cirkel van de Zon. Zij is dan ook van het zonlicht afhankelijk.

De Maan weerkaatst het zonlicht naar de Aarde, men zou kunnen zeggen dat het de spiegel van de Zon is. Zo symboliseert de Maan de persoonlijkheid (persona = masker). De persoonlijkheid is de uitdrukking van de Geest naar buiten. Met andere woorden, wat er in de horoscoop door de Zon wordt aangegeven krijgt vorm door het Teken waarin de Maan geplaatst is.

Niet vergeten dat de Maan altijd een reflectie van iets is, dus nooit echt, maar steeds schijn, uiterlijk, verbeelding enz.

Aangezien de Maan de dichtstbijzijnde reflector van het zonlicht is, drukt zij ook de eerste reactie uit van de Geest. Wie er een studie van maakt kan aan de hand van iemands reactie vertellen waar de Maan staat.

De schijngestalten van de Maan, nieuwe Maan, eerste kwartier, volle Maan en laatste kwartier tonen ons het zonlicht in steeds afwisselende vormen. De Maan symboliseert het gevoelsleven, de Ziel, die even veranderlijk kan zijn. Wie men bijvoorbeeld vandaag lief heeft kan men morgen haten. Tot de ziel behoort ook het gevoelsdenken.

Wij hebben geleerd dat de Maan het snelst (in 28 dagen) door de Dierenriem gaat. Tijdens deze rondgang zal ze steeds alle planeten aandoen en hun krachten gewaar worden. De Maan kan men dan ook zien als de voorraad schuur van ervaringen, een zee van herinneringen. Hieruit kan men concluderen dat iemand met een sterke maanstand in de horoscoop een goed geheugen moet bezitten en steeds terug grijpt naar het verleden, naar de moederschoot.

De stand van de Maan geeft aan hoe onze gewaarwordingen en gevoelens tot uiting komen.

De Aarde 0

We hebben nu de Geest (de Zon) en de vormgeving van de Geest, de Ziel (de Maan) besproken. Nu komen we aan de werkzaamheid van Geest en Ziel door het Lichaam (de Aarde).

De Aarde wordt gesymboliseerd door een kruis in een cirkel. Men zou kunnen zeggen de Stof in de Geest of de Geestelijke werkzaamheid in de stof. We weten immers dat het kruis de werkzaamheid in en de weerstand van de stof voorstelt. Het kruis dus opgesloten in de cirkel.

Mercurius - mannelijk p

Maan Ziel Gewaarwording
Zon Geest Tijd - en ruimteloos
Aarde Lichaam Stof

De Geest beheerst de stof, het maakt de stof lichter, het vergeestelijkt de stof. Deze vergeestelijkte stof wordt dan tot een gewaarwording, men wordt er zich bewust van.

Mercurius symboliseert het logisch denken, het zakelijk verstand dat op zichzelf nuchter en scherp is. In het symbool van Mercurius zit zowel het vrouwelijke als het mannelijke en het aardse element, een drie - eenheid, Moeder, Vader en Kind.

In het scheppingsverhaal van de Bijbel vinden we Mercurius terug in de Boom der Kennis. Wie de vruchten van deze boom eet, zal moeten sterven.

Dat wil zeggen zodra de Geest en de Ziel zich verenigen met de Stof, het tijdloze ophoudt te bestaan. In de Mythologie is Mercurius de boodschapper der Goden, hij geeft alleen maar boodschappen door wat een grote mate van aanpassing, soepelheid en veelzijdigheid aan het denken geeft.

Venus - vrouwelijk r

Zon Geest
Aarde Stof.

De Geest beheerst de stof, de stof wordt vergeestelijkt. Nu kan je misschien begrijpen waarom Venus onder de kunst wordt gerangschikt, want kunst is eigenlijk niets anders dan vergeestelijkte stof.

In de Venus van Milo heeft een Griekse kunstenaar getracht het Venus principe uit te beelden met een vrouwenfiguur, dat geen armen heeft. De kunstenaar wilde hiermee uitbeelden dat liefde niet een kwestie is van handelen, maar een gevoelstoestand, waarbij men zich boven elke strijd plaatst.

De Geest, het dimensieloze boven de stof, het handelen, de strijd. Het Venus principe staat dan ook voor harmonie en vrede, evenals voor gevoelens van liefde en gevoel voor schoonheid en juiste verhoudingen.

Je kunt begrijpen dat in horoscopen van kunstenaars deze planeet een belangrijke plaats moet innemen.

Mars - mannelijk s

Aarde Stof
Zon Geest.

Hier is de Geest onderworpen aan de Stof. De Geest wordt verdicht in de Stof. We zouden kunnen zeggen een verstoffelijkte Geest. Aangezien de Stof (het Kruis), weerstand en strijd symboliseert, geeft dit een strijdbare Geest die zich zichtbaar maakt door zijn scheppende en vernietigende kracht in de materie.

We kunnen nu begrijpen dat Mars in de mythologie voorgesteld wordt als de God van de Oorlog. Een oorlog vernietigt het oude, waardoor plaats ontstaat voor het nieuwe.

We zouden Mars kunnen vergelijken met een ploeg die de grond omwoelt, omgooit, waarna men weer nieuwe gewassen kan inzaaien. Mars is de kracht die een omzetting in materie teweegbrengt.

Een naar buiten gerichte werkzaamheid van deze kracht vinden we vooral bij vuurtekens waarbij speciaal in Ram de naar buiten gerichte dadendrang, om buiten het IK iets om te zetten, toeneemt.

Een naar binnen gerichte werkzaamheid vinden wij vooral in de watertekens, waarbij speciaal in Schorpioen de naar binnen gerichte dadendrang, om binnen het IK iets om te zetten, zoals de omzetting in de ziel tot genieten en vernietigen, toeneemt.

Omdat Mars aan de Stofzijde staat, is alles gericht op het lagere deel van de mens, zijn instinctieve drang om te scheppen, bijvoorbeeld het voortplantingsinstinkt en om te vernietigen.

In de Bijbel kunnen we Mars terugvinden als Duivel (niet de Satan), die het materiŽle kwaad symboliseert.

Jupiter - mannelijk t

Maan Ziel Gewaarwording
Aarde Stof Strijd.

De Aarde is onderworpen aan de Maan. De Ziel beheerst de Stof, met andere woorden men kan met de Stof, het lichaam, werkzaamheden verrichten die door de Ziel worden beheerst. De stof, de levensstrijd is tot een gewaarwording, een ervaring geworden.

Uit deze ervaringen, door het Kruis verkregen, groeit een levenswijsheid waarmee de Stof beheerst wordt.

Het Jupiter symbool drukt uit dat de Ziel de Stof heeft overwonnen. Zo symboliseert Jupiter niet alleen de levenswijsheid die we verkrijgen, maar ook de levensgroei, het vermogen om dat wat buiten ons ligt in ons op te nemen, met andere woorden alle geestelijke en stoffelijke groei.

Uit deze levenswijsheid en groei volgt ook een bepaalde levenshouding die we aannemen ten opzichte van de omstandigheden.

Het zal duidelijk zijn, dat Jupiter in de mythologie de God van overvloed en geluk symboliseert, waarbij echter alles op de materie gericht is. In de horoscoop heeft Jupiter onder andere met materiŽle rijkdom te maken, echter ook met de gezondheid.

Alle wijsheid en groei van Jupiter zijn aards gebonden en heeft dus zijn grenzen. Goddelijke wijsheid wordt door de planeet Neptunus gesymboliseerd.

Saturnus - vrouwelijk u

Aarde Stof Vorm
Maan Ziel Schijn.

De Aarde staat boven de Maan, de Stof beheerst de Ziel. De Ziel is onderworpen aan de materiŽle wetten. Hierdoor wordt aan de ziele krachten vorm gegeven, waardoor ze zich zichtbaar maken door onder andere eerzucht (de strijd om te kunnen schijnen), het geweten en conventies.

Men ziet dat bij Saturnus de materiŽle wetten altijd de overhand hebben. Daarom is Saturnus de tegenpool van de Zon, het Geest principe. Vertegenwoordigt de Geest het tijdloze, het onsterfelijke, Saturnus vertegenwoordigt het tijdelijke, de dood.

In de mythologie is Saturnus de God van de Tijd. Vaak wordt hij afgebeeld met een zandloper in de ene hand en een zeis in de andere. Is de zeis naar beneden gericht, dan heeft de kunstenaar het symbool zeker begrepen, want het mes van de zeis kunnen we vergelijken met de maansikkel, de Ziel.

In de Bijbel wordt Saturnus gesymboliseerd door Satan, de duisternis, tegenpool van God, de Zon, het licht. Saturnus symboliseert het kwaad van de ziel, zoals het kwetsen van iemand in zijn gevoelens. Saturnus is de polariteit van de Stof kant. Uit het voorgaande hebben we begrepen dat Saturnus de laatste van de antieke planeten, de eindfase van ons stoffelijk bestaan is.

Nu komen we aan de mysterieplaneten Uranus, Neptunus en Pluto. Alle drie bestaan ze uit de drie symbolen voor Zon, Maan en Aarde. Zij werken op het onbewuste deel van de mens.

Uranus - mannelijk v

Aarde Stof
Maan Gewaarwording
Zon Geest

De Aarde beheerst de Maan en de Zon, de Maan beheerst de Zon. De Geest, het tijdloze, het Goddelijke wordt een gewaarwording, wordt ervaren en in de Stof weerspiegeld. De door de Maan doorgelaten lichtstralen van de Geest worden in de Stof geconcentreerd, zichtbaar gemaakt.

Neptunus - vrouwelijk w

Maan Gewaarwording
Aarde Stof
Zon Geest

De Maan beheerst de Aarde en de Zon, de Maan beheerst de Zon. De Geest, het tijdloze, het goddelijke wordt door de Aarde verstoffelijkt, krijgt vorm en wordt in de Ziel, het gevoel tot een gewaarwording.

Pluto - mannelijk x

Aarde Stof
Zon Geest
Maan Gewaarwording.

De Aarde beheerst de Zon en de Maan, de Zon beheerst de Maan. De Ziel wordt beheerst door het Mars symbool. In de Ziel vindt een reflectie plaats van de Mars krachten. Pluto symboliseert de omzetting van de ziele krachten.

Zoals reeds eerder opgemerkt omvat een symbool een veelheid van begrippen, die onderling raakvlakken hebben, maar waarvan de samenhang niet op het eerste gezicht duidelijk is. Neem dan ook rustig de tijd om deze symbolen op je in te laten werken en te overdenken.

Vooral in het begin is het van belang om ons met de praktische betekenis van een planeet functie vertrouwd te maken. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste begrippen die verbonden zijn aan een bepaald planeet symbool.

Samenvatting van de Planeten.

Zon m

Geest, geestelijke wilskracht, zelfbeheersing, morele moed, besef van innerlijke eigenwaarde, waardigheid besef, fierheid, trots, innerlijke stabiliteit, het vermogen om onder alle omstandigheden zichzelf te kunnen blijven.

Maan o

Ziel, zielskracht, kracht van de persoonlijkheid, reactie op innerlijke of uiterlijke prikkels, herinnering vermogen, verbeeldingsvermogen, vermogen om iets te schijnen.

Mercurius p

Kracht en geaardheid van iemands verstand, het logisch denken, geestelijk en intellectueel aanpassingsvermogen.

Venus r

Scheppingskracht in de Geest, scheppende kunstkracht, gevoel voor schoonheid en harmonie, drang naar vrede en rechtvaardigheid, kracht en geaardheid van iemands liefde, erotiek.

Mars s

Scheppingskracht in de Stof, kracht van iemands ijver en energie, seksuele kracht, begeerte, instinctieve wilskracht, drang tot zelfhandhaving, tot strijden, tot haten, techniek.

Jupiter t

Kracht en drang tot geestelijke en stoffelijke groei tot expansie, tot uitzetting, aanpassingsvermogen bij alle uiterlijke omstandigheden, levensgroei, levenswijsheid, natuurlijk inzicht. voorspoed in materiŽle zin, geluk in hogere zin, idealisme, religie en vertrouwen, geloof, optimisme.

Saturnus u

Kracht en drang tot zelfbehoud, in wezen dus van het egoÔsme, waaruit voortvloeien de aangeboren angsten om allerlei dingen die het zelf zouden kunnen aantasten, besef van uiterlijke eigenwaarde, uiterlijk waardigheid besef, uiterlijke plichten, geremdheid, eenzaamheid, ongeloof, pessimisme.

Uranus v

Kracht en drang om in een andere bewustzijnstoestand te geraken, het vermogen om zich te buiten te gaan, het collectief begrip, sociale instelling en daarmee het innerlijk beschavingspeil, intuÔtief inzicht, boven bewustzijn.

Neptunus w

Kracht en drang om het bestaande geheel los te laten, om afstand te kunnen doen, vermogen om zonder egoÔsme te leven, opofferingsvermogen, inspiratie en mediamiek vermogen, fantasie, bedwelming, onder bewustzijn.

Pluto x

Kracht en drang tot het overheersen en bedwingen van het innerlijke en zijn omgeving (mensen en toestanden), revolutionaire en omwentelende kracht.

We moeten niet vergeten, dat Pluto in 1930 ontdekt is, deze planeet heeft een doorsnede van 2400 km en men is nog steeds bezig met de vraag of het wel een planeet is of een "Kuiper object" (grote stukken steen buiten de ons bekende planeet banen.) Pluto heeft namelijk een andere baan om de Aarde, deze baan is hetzelfde als de genoemde Kuiper objecten.

Doordat hij pas ontdekt is, is er in oude literatuur niets van te vinden. Bij mijn weten is er nooit een gedegen onderzoek uitgevoerd om het wezen van Pluto te doorgronden.

We nemen maar een bepaalde werkzaamheid aan.

Reden te meer om voorzichtigheid met uitspraken te betrachten, die met Pluto te maken hebben, hetzelfde geldt ook voor Neptunus.

Uranus heeft sinds zijn ontdekking ruim drie omwentelingen om de Zon gemaakt, waardoor we iets meer van deze energie begrijpen, het is echter vergeleken met de duizenden jaren ervaring van de antieke planeten nog maar steeds een fractie!